وزنه برداری

دعوت 18 ملی پوش به اردوی جهانی وزنه برداری ، کیانوش و سهراب هم هستند

اردوی آماده سازی جهانی تیم ملی وزنه برداری درشرایطی شروع می گردد که نام کیانوش رستمی و سهراب مرادی نیز همزمان در لیست محمد حسین برخواه سرمربی تیم ملی وزنه برداری رویت می گردد.

3 مرداد 1398
21 تیر 1398